نمونه سوال ریاضی نهم

*

*

*

(با آرزوی موفقیت در امتحانات)