منبع : جواب فعالیت های درس ششم مطالعات اجتماعی کلاس نهم - 9class.blog.ir