111


در این پست، آموزش افعال ماضی از عربی سال هفتم و هشتم متوسطه (دوره اول)، همراه با صرف مثال از فعل “فـ.ت.ح” با ترجمه فارسی،ضمیر و علامت فعل، برای شما دانش آموزان عزیز قرار گرفته است برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

۱۴: صیغه فعال ماضی

 *مثال ها از ریشه فعال “فـ.ت.ح

صیغه

ریشه

علامت فعل

فعل

ضمیر

ترجمه

مفرد مذکر غایب

فَتَحَ

ندارد

فَتَحَ

هو

او گشود (یک مرد)

مثنای مذکر غایب

فَتَحَ

ا

فَتَحَا

هما

آن دو گشودند (مرد)

جمع مذکر غایب

فَتَحَ

و

فَتَحَوا

هم

آنها گشودند (جمع مردان)

مفرد مونث غایب

فَتَحَ

ت

فَتَحَت

هی

او گشود ( یک زن )

مثنی مونث غایب

فَتَحَ

تا

فَتَحَتا

هما

آن دو گشودند ( زن)

جمع مونث غایب

فَتَحَ

نَ

فَتَحَنَ

هنَّ

آنها گشودند (جمع زنان )

مفرد مذکر مخاطب

فَتَحَ

تَ

فَتَحَتَ

أنتَ

تو گشودی ( یک مرد)

مثنی مذکر مخاطب

فَتَحَ

تُما

فَتَحَتُما

أنتما

شما گشودید ( دو مرد)

جمع مذکر مخاطب

فَتَحَ

تُم

فَتَحَتُم

أنتم

شما گشودید (جمع مردان)

مفرد مونث مخاطب

فَتَحَ

تِ

فَتَحَتِ

أنتِ

تو گشودی ( یک زن)

مثنای مونث مخاطب

فَتَحَ

تُما

فَتَحَتُما

أنتما

شما گشودید ( دو زن )

جمع مونث مخاطب

فَتَحَ

تُنَّ

فَتَحَتُنَّ

أنتنَّ

شما گشودید ( جمع زنان)

متکلم وحده

فَتَحَ

تُ

فَتَحَتُ

أنا

من گشودم

متکلم مع الغیر

فَتَحَ

نا

فَتَحَنا

نَحنُ

ما گشودیم

آموزش ۱۴ صیغه فعال ماضی,آموزش ۱۴ صیغه فعال مضارع,صرف ۱۴ صیغه ماضی,صرف ۱۴ صیغه مضارع ذهب