نمونه انشا صفحه ۲۱ مهارت های نوشتاری نهم 
آدم فضایی