امروز براتون اتوران درس 1 پیام های اسمان نهم رواماده کردم همه چی تو عکس معلومه ونیاز به توضیح زیادی نداره